در حاشیه

دیوار بلند بین فرش و فقر

قسمت اول پخش مستند عمواوغلی و اشاره این مستند به وضعیت نیروی انسانی فرش یک بار دیگراین شائبه را بوجود آورده که فرش وفقر با هم مترادف هستند .

در این مجال کاری به کم وکیف مستند عمواوغلی نداریم و در کلیت از تلاش همه کسانی که به نوعی وبه مقوله ای از فرش بالاخص نکوداشت پیشکسوتان فرش می پردازند باید قدردانی شود اما متاسفانه این مستند هم در بسیاری از این برنامه ها ی تلویزیونی فرش و فقر باهم دیده شده اند و این مشکل و برداشت نادرست ادامه دارد باید دید زمینه ساز اصلی این برداشت ناصواب و نادرست کجاست؟ چگونه است که حتی اگر در جایی می خواهد از یک پیش کسوت و هنرمند قالی قدردانی شود باز هم قالی بافی و فقر کنار هم قرار داده می شود بخش عمده ای ازمشکل به خطای دید و درنظر نگرفتن زمان ومکان است. بخش عمده ای از تولید فرش به دوره قاجار و پهلوی اول برمی گردد عصری که ایران فئودالیته را تجربه می کرد و بخصوص دوره قاجار که مصیبت از هر طرف گریبان گیرایران وایرانیان شد به این معضل مبحث خشکسالی ها و قحطی ها و... را هم بیفزایید و شرایط زندگی عموم مردم ایران را در آن زمان در نظر بگیرید.

ادامه دارد...

عبدالله احراری مشاور فرهنگی انجمن فرش ایران

منبع :