در حاشیه

فقط سرپرست مرکز ملی فرش ایران بخواند!

سرپرست فعلی مرکز ملی فرش ایران جناب آقای دکتر کارگر پنجمین فردی است که سکان تولی گری فرش ایران را بعد از آقایان عرب سرخی ،فرجی ،مرداسی وآقاعلیخانی بدست گرفته است .شاید در بین همه افراد فوق الذکر هیچکس به اندازه سرپرست فعلی مرکز ،انتصاب وی مورد استقبال آحاد جامعه فرش قرار نگرفت

انتظار همگان بر این بود که فردی از بطن مرکز ملی فرش واز میان دانش آموختگان فرش انتخاب شده باید در مدت زمان کوتاهی بتواند اقدامات قابل توجهی انجام دهد .اکنون از زمان انتخاب ایشان ماهها گذشته و کمتر شاهد تغیرات مثبت در روند کاری مرکز ملی فرش ایران هستیم وقت آن است که سرپرست محترم مرکز گزارشی از عملکرد خود و مجموعه را به اطلاع جامعه فرش ایران برساند بالاخص در مورد زیر که در بدو امور ایشان نوید آن را داده بودند .یقینا جامعه فرش ایران می تواند بازوی آن مرکز باشد.

1-   اعم اقدامات جدی ایشان در زمینه اشتغال  دانش آموختگان فرش

2-    نتیجه اقدامات انجام شده در مرکز ملی فرش و ادارات فرش استانها در جهت انجام امور پاسخ گویی به ارباب رجوع

3-  نتیجه اقدامات انجام شده برای نظارت بر عملکرد اتحادیه های صنفی فرش

4-   دلیل ضعف عملکردی مرکز ملی فرش درخصوص بیمه بافندگان وتوقف آن

5-  علل موضع گیری مرکز ملی فرش درخصوص تابلو فرش وسایر فن آوری ها

6-  دلایل سکوت مرکز درخصوص رکود بی سابقه حاکم بر بازار فرش و عدم انعکاس آن به مراجع تصمیم گیر

7-   ......

عبدالله احراری مشاور فرهنگی انجمن فرش ایران

منبع :