نواحی و مناطق قالی بافی

پتانسیلها ی بالقوه و بالفعل مواد اولیه فرش در استانهای خراسان

کشور ایران با تولید نزدیک به پنجاه هزار تن پشم در ردیف یازدهم جهان قرار دارد دکتر سید علی مجابی در مقاله بررسی وضعیت پشم ضمن درج جداول زیز (که نشاندهنده وضعیت تولید پشم در کشورهای جهان است) میگوید:

 

الف- پشم

«توليد پشم ناشور در مهمترين كشورهاي توليد كننده پشم دنيا برحسب هزارتن»

كشور سال1993 رتبه سال2002 رتبه درصد تغيير در 10 سال اخير متوسط پشم توليد هر راس گوسفند برحسب كيلودر سال 93 پشم توليد هر راس گوسفند برحسب كيلو در سال 2002 درصد توليد نسبت به كل جهان
استراليا 869 1 607 1 %30- 3/6 7/5 %3/27
نيوزيلند 255 2 228 2 %10- 3/4 7/5 %2/10
چين 240 3 308 3 %22+ 2/2 2/2 %14
روسيه 158 4 4/41 4 %70- 3/3 2/3 %9/1
آرژانتين 103 5 56 5 %46- 6/5 5/4 %5/2
اروگوئه 8/87 6 3/41 6 %53- 7/3 7/3 %9/1
آفريقاي جنوبي 4/73 7 7/56 7 % 22- 5/2 5/2 %5/2
انگلستان 5/67 8 60 8 %11- موجود نيست موجود نيست %7/2
تركيه 2/56 9 2/38 9 %32- 4/1 4/1 %7/1
پاكستان 5/50 10 4/39 10 %22- 8/1 6/1 %8/1
ايران 7/49 11 75 11 %34+ 1 4/1 %4/3
هند 9/39 12 2/51 12 %21+ 77/0 87/0 %3/2
مراكش 35 13 40 13 %12+ موجود نيست موجود نيست %8/1
سودان 32 14 46 14 %30+ موجود نيست موجود نيست %2
اسپانيا 7/29 15 7/31 15 %6+ موجود نيست موجود نيست %4/1
جمع 7/2146 ــ 9/1719 ــ ــ ــ ــ %4/77

«توليد پشم قاره‌هاي مختلف دنيا برحسب هزارتن»

قاره سال1993 رتبه سال2002 رتبه درصد تغيير در 10 سال اخير متوسط پشم توليد هر راس گوسفند برحسب كيلودر سال 93 پشم توليد هر راس گوسفند برحسب كيلو در سال 2002 درصد توليد نسبت به كل جهان
آسيا 743 2 730 2 %14- 1/2 9/1 %33
اروپا 435 3 266 3 %39- 1/2 9/1 %12
آمريكا 291 4 178 4 %39- 7/1 4/1 %8
آفريقا 4/213 5 1/211 5 %5- 1/1 87/0 %5/9
اقيانوسيه 1125 1 835 1 %25- 6 8/5 %6/37
دنيا 2817 ــ 2220 ــ %21- 5/2 15/2 %100

ميزان توليد جهاني پشم طي 10 ساله اخير 21% كاهش داشته و از 3820 هزار تن پشم ناشور به 2220هزار تن پشم ناشور رسيده است، در صورتي كه جمعيت گوسفندان دنيا در طي همين دوران تقريباً 8% كاهش يافته است. اين در حالي است كه در قاره‌هاي آسيا و آفريقا جمعيت گوسفندان آنها به ترتيب 7% و 17% رشد داشته ليكن توليد پشم در آنها به ترتيب 14% و 5% كاهش داشته است. نكته جالب توجه توليد متوسط 8/5 كيلو پشم براي هر راس گوسفند در قاره اقيانوسيه و تنها 9/1 كيلو پشم براي هر راس گوسفند در قاره آسيا مي‌باشد.
در بين كليه كشورهاي دنيا رشد چين به لحاظ 24% رشد در جمعيت گوسفندان و 22% رشد توليد پشم در 10ساله اخير قابل توجه مي‌باشد. خشكسالي در قاره اقيانوسيه در چند سال اخير مهمترين عامل در كاهش نسبي توليد پشم به شمار مي‌رود ضمن اينكه سرمايه‌گذاري بر روي توليد شير با سودآوري بيشتر يكي ديگر از مهمترين عوامل در توليد پشم در دنيا مي‌باشد.
تمايل به توليد پشم ضخيم در كشورهاي عمده توليدكننده همچمون استراليا، روسيه، اروگوئه، آرژانتين و آفريقاي جنوبي در مقايسه با توليد پشم ظريف مرينوس يكي از عمده‌ترين دلايل در كاهش متوسط پشم توليدي براي هر راس گوسفند در سال‌هاي اخير محسوب مي‌گردد.
در اين بين زلاندنو (نيوزيلند) %56 از توليدات خود را به پشم با ضخامت 35میکرون و ضخيمتر كه خاصاً‌ در قالي و كفپوش مصرف دارد اختصاص مي‌دهد. اين كشور سالانه 15000تن پشم قالي به ساير كشورها صادر مي‌كند و با ارايه كنفرانس‌هاي مختلف در كشورهاي جهان سعي در معرفي مرغوبيت پشم خود دارد. اگر چه اين پشم از خصوصيات مناسبي براي استفاده در فرشهاي دستباف برخوردار است اما به دليل قابليت كم ارتجاعي و خصوصيات خشي آن عملاً امكان استفاده بهينه از آن به ويژه در فرشهاي با رجشمار پايين ميسر نيست و غالب توليدكنندگان فرش دستباف براي مرتفع ساختن اين مسئله آنرا با پشم بومي ايراني كه از قابليت ارتجاعي فوق‌العاده‌اي برخوردار است مخلوط كرده و مورد استفاده قرار مي‌دهند."