مواد و مصالح

چگونه مقدار مواد اولیه فرش را محاسبه کنیم؟

قسمت اول محاسبه خامه قالیمحاسبه مقدار مواد اولیه مصرفی قالی یکی از مواردی است که باید تولید کننده فرش با آن آشنا باشد و بتواند برآورد دقیقی از میزان مصرف هریک از مواد اولیه مصرفی در فرش داشته باشد.


برای محاسبه میزان خامه مصرفی در قالی به شرح زیر عمل می نماییم .
1- تعداد گره ها یا خفت ها را در عرض محاسبه می نماییم.
2- تعداد گره های طولی یا همان رج ها را نیز محاسبه می کنیم.
3- از حاصلضرب تعداد گره های طولی و عرضی تعداد کل گره فرش بدست می آید.
4- چنانچه تعداد گره را ضرب در طول یک گره به سانتی متر نموده وآنرا بر 100 تقسیم نماییم متراژ مصرفی خامه قالی بدست خواهد آمد .
5- اکنون با توجه به جدول تناسب خامه قالی با رجشمارکه قبلا در این خصوص صحبت نموده ایم با یک تناسب ساده مقدار مصرفی خامه را برحسب گرم بدست می آوریم .
مثال : مقدار خامه مصرفی برای قالی 40 رجی برای فرش ذرع و ذرع ونیم
1- محاسبه تعدادگره عرضی :چون در عرض 16 واحد6/5سانتی متری دارد و در هر واحد 6/5 سانتی متری 40 ایلمک باید قرار گیرد پس

640=40*16
2- محاسبه تعداد گره طولی :چون در طول 24 واحد 5/6 سانتیمتری قرار دارد پس

960=40*24
3- محاسبه کل گره :چون عرض 640 و طول 960 گره دارد پس

614400=960*640
4- چون برای فرش 40 رجی طول هر گره 4 سانتیمتر است پس متر مصرفی هر خانه

  24576= 100/ 4*614400
5- چون برای فرش 40 رجی از خامه متریک 8 دولا استفاده می نماییم پس میزان خامه مصرفی برحسب گرم 

6144=8/ 2*24576  مقدار خامه مصرفی
ادامه دارد...
عبدالله احراری

منبع :