مواد و مصالح

چه مقدار مواد اولیه و برای چه فرشی؟

قسمت سوم: محابسه مقدار نخ های چله

 در ادامه موضوع نحوه محاسبه مواد اولیه فرش دستباف به بررسی چگونگی محاسبه نخ های چله می پردازیم که به صورت زیر عمل میکنیم:

ابتدا تعداد خفت های عرضی فرش را بدست می آوریم برای محاسبه تعداد خفت های عرضی کافی ست تعداد واحد های 6.5 سانتی متری موجود در عرض فرش را در رجشمار ضرب نموده یا عیناً طبق نقشه عمل نماییم. (تعداد خانه های نقشه را شمرده)

تعداد خفت های عرضی فرش را دو برابر نموده تا تعداد نخ های چله بدست آید.

از حاصلضرب تعداد نخ های چله در طول یک پخ تارمتراژ کل مصرفی نخ چله بدست می آید. (طول یک نخ تار = طول قالی + حداکثر 60 سانتی متر)

با توجه به جدول تناسب نخ چله با رجشمار فرش که در مبحث مرتبط با آن بیان گردیده است مقدار مصرفی را بدست می آوریم.

مثال: مطلوبست محاسبه مقدار مصرفی نخ چله برای قالی 40 رج ذرع و ذرع و نیم.

چون 16 واحد 6.5 سانتی متری در عرض فرش داریم تعداد خفت های عرضی فرش به صورت زیر بدست می آید:
تعداد خفت های عرضی فرش                                     640=16*40

چون هر خفت دو نخ تار دارد پس تعداد نخ تار                             1280=640*2

چون طول یک نخ تار مساوی است با طول قالی + حداکثر 60 سانتی متر بنابراین
طول یک نخ تار بر حسب سانتی متر

                                    210=156+54
و چون در فرش 1280 نخ تار داریم بنابراین کل نخ چله مصرفی برابر ست با
طول نخ چله مصرفی بر حسب متر                              2688=100/1280*210

چون برای فرش چهل رجی باید از نخ پنبه ای نمره 20 دوازده لا استفاده نماییم و نمره پنبه ای بر حسب یارد تعریف شده ابتدا متر را تبدیل به یارد نموده :   2953=91/100*2688
و سپس از فرمول زیر برای محاسبه وزن استافده میکنیم:
مقدار مصرفی نخ چله بر حسب گرم

               1562=453.6/12*20*2953

عبدالله احراری

منبع :