در حاشیه

قالی ایران و وظیفه خطیر ما ایرانیان (11)

جمع بندی مطالب قبلی بر این شد که قالی ایرانی در دراز مدت تنها با اتخاذ سیاست و استراتژی تولید متمایز به حیات جامع و همه جانبه خود ادامه دهد.

اما در هنر صنعتی که فراگیر است و عمدتاً در خانه ها کار انجام میگردد.چگونه میتوان به این مهم دست یافت. برای اینکه به این هدف مهم نزدیک شویم قبل از هر چیزی باید یک بار برای همیشه مشخص کنیم از فرش چه چیزی می خواهیم و کدامیک از ابعاد آن برای ما مهم است اگر بعد اشتغال و درآمد و فرهنگ در فرش برای ما مهم است باید عزم همگانی و اراده ملی در همین راستا بکار گرفته شود. قبل از هر کسی باید مرکز ملی فرش ایران بعنوان متولی فرش بازنگری کلی در سیاست های خود داشته باشد، مجموعه عملکرد مرکز در چند سال گذشته بگونه ای بوده که نتوانسته کمترین تاثیری بر ارتقای کیفیت تولیدات و تولید تمایز فرش داشته باشد. فراتر از آن مصوبات مجلس شورای اسلامی و تصمیمات سایر مجامع تصمیم گیر و تصمیم ساز در خصوص قالی ایران کمتر در جهت حمایت از تولید متمایز بوده است. اگر قرار باشد تولید متمایز شکل بگیرد و فرش ایران حرف تازه ای همیشه برای گفتن داشته باشد باید تمامی حمایت ها را در همین جهت متمرکز نمود. در نتیجه مرکز ملی فرش باید مجموعه آیین نامه ها و دستور العمل ها خود را با توجه به این استراتژی بازنگری نماید. تمامی تسهیلات بانکی به این مهم اختصاص داده شود، تولیدکنندگان متمایزمورد حمایت جدی مادی و معنوی قرار گیرند و این افراد بعنوان الگو برای سایرین مطرح شوند. حال باید از مرکز ملی فرش ایران سوال گردد در طول فعالیت نزدیک به ده سال گذشته خود کدامیک از برنامه هایش در جهت حمایت از تولید برتر بوده؟ تنها موردی که در ذهن بنده  پدیدار میشود همان جشنواره فرش برتر است که همه عزیزان از کم و کیف و نواقص اجرایی این برنامه و فرآیند اجرای آن آگاه هستند. حتی در طول این ده سال کوچکترین اقدام حمایتی در خصوص ایجاد زیرساخت های لازم برای تولید متمایز انجام نشده است. منظور از زیر ساخت های لازم برای تولید فرش متمایز امکان تامین مواد اولیه مرغوب ،مواد رنگزا و ... که در حال حاضر یک تولید کننده فرش در بسیاری از مناطق اگر هم بخواهد تولید متمایز ی انجام دهد ممکن است برای تهیه آن مشکل داشته باشد!! تامین اجتماعی بافندگان از جمله اهرم هایی ست که میتوان اولویت را به بافندگانی داد که تولید کننده فرش های متمایز و با ارزش افزوده بالاتری هستند.
ادامه دارد...
عبدالله احراری

منبع :