نواحی و مناطق قالی بافی

بررسي نقش اقتصاد فرش روستاي مود

مود روستايي در شرق ايران، در جنوب استان خراسان و به فاصله 35 كيلومتري حد فاصل بيرجند و سربيشه بنا به تصويب هيئت محترم دولت در اسفند ماه81 از دهستان به بخش ارتقاء و تابع شهرستان سربيشه گرديد.


بنا به اظهار نظر كار شناسان ميراث فرهنگي بيرجند و بررسي هاي به عمل آمده بر روي تپة باستاني مود مشهور به قلعة گبرها قدمت آنرا هزارة اول و دوم قبل از ميلاد تخمين زده اند.
مود در قديم جزو ساتراپهاي حكومت هاي هخامنشي بوده است و محدوده آن تا خوسف امروزي وسعت داشته كه كال چنگال خوسف دليل اين مدعاست. وجود قبرستان هاي متروك شبيه قبرستان هاي زرتشتي در اطراف روستا و نوشته هاي شهاب الدين ياقوت حموي در كتاب معجم البلدان و كتاب بهارستان مرحوم آيتي. مود زماني ام القواي بلوك نهار جان بوده است. همچنين در حكومت قائنات، مود در كنار نهبندان و قاين جزو مراكزي بوده است كه هميشه نايب الحكومه و نايب الشعريعه داشته و جزو يكي از نمايندگان حكومت قاينات بوده است.
با توجه به بررسي بعمل آمده بناي اين روستا ريشه در قبل از اسلام داشته است. بافت قديمي مود از خانه هاي خشتي گنبدي بوده و قسمت توسعه يافته از آجر و تير آهن ساخته شده است و داراي پنج محله به نام هاي بالاي ذه، پايين ده، محله خاك سبزي، پشت حصار و روي حصار مي باشد. دو نظريه در خصوص وجه تسميه مود ذكر مي شود. عده اي مود را از طايفه اي از قوم ماد مي دانند و عده ديگر مود را از موده يعني روستايي كه درختان انگور زيادي داشته است مي دانند.

2-1 اماكن باستاني:
مسجد جامع- مدرسه- باغ و عمارت( قلعه)- تپه باستاني( قلعه گبرها)و تپه قلعه وسط روستاي مود جزو آثار باستاني مود به ثبت سازمان ميراث فرهنگي كشور رسيده است. در حال حاضر 8 مدرسه و5 مسجد در اين روستا وجود دارد.
3-1 آب و هوا: آب و هواي روستا گرم و خشك مي باشد. متوسط ساليانه درجه حرارت روستا 27 درجه سانتيگراد. ميزان بارش ساليانه 160 ميليمتر و متوسط رطوبت ساليانه 35 درصد مي باشد.

4-1 هويت روستا:

نام آ بادي كدآبادي شهرستان بخش دهستان تعداد خانوار
مود 134404 سربيشه مود مود 581

5-1 جمعيت روستا:

تعدادواحد

مسكوني

تعداد

خانوار

جمعيت جمعيت باسواد جمعيت شاغل
مرد زن مرد زن مرد زن
521 581 1017 1089 807 718 416 139

فصل دوم) كشاورزي:

1-2 منابع تأمين آب كشاورزي:
آب كشاورزي باغات ومزارع اين روستا توسط قنواتي به نام قنوات خمسه وثلاثه مودتأمين مي شودامابه دليل خشكسالي هاي پي درپي ومخروبه شدن قنات بن بنه كشاورزي ازرونق افتاده است. لازم به توضيح است كه درچندسال اخيرنگاه جوانان به سمت احداث گلخانه وپرورش قارچ معطوف گرديده است ودرحال حاضر بالغ بر 4 مركز توليد محصولا ت گلخانه اي درموددرحال احداث بوده واحداث كارخانه توليد قارچ نيزدردست پيگيري است.
از آنجا كه سه دشت وسيع مود داراي زمين هاي حاصلخيز مي باشد در صورتيكه قنوات موجود و قنات مخروبه بن بنه بازسازي گردد و از طريق كانال آب به مزارع هدايت و به صورت مكانيزه كشاورزي انجام پذيرد ضمن اشتغال صدها نفر باعث رشد اقتصادي منطقه خواهد شد. لازم به ذكر است قنات بن بنه جهت بازسازي حداقل به صد ميليون تومان پول نياز مند است. توجه به امر كشاورزي و توسعه توليد زرشك و زعفران و در كنار آن صنايع فرآوري زرشك مي تواند كمك شاياني به منطقه نمايد.
2-2 محصولات باغي و زراعي غالب منطقه:
محصولات زراعي: گندم، جو، نباتات علوفه اي(شلغم و چغندر علوفه اي و يونجه)
محصولات باغي: زردآلو، عناب، بادام، هلو، توت، انگور
3-2 سطح زير كشت محصولات باغي و زراعي:

محصولات زراعي سطح زير كشت محصولات زراعي (هكتار) محصولات باغي سطح زير كشت محصولات باغي (هكتار) سطح زير كشت محصولات باغي و زراعي (هكتار)

گندم آبي

جو آبي

نباتات علوفه اي

حبوبات

سيب زميني

پياز

زعفران

محصولات جاليزي

30

6

20

5/0

3

5/1

16

4

انگورآبي

انگور ديم

پسته

بادام آبي

زرشك

عناب

متفرقه

10

30

5

2

7

3

5

 
جمع 81 جمع 62 143

.   4-2 محاسبه درآمد ساليانه كشاورزي:

نام محصول ميزان برداشت هر خانوار در سال(كيلوگرم) كل برداشت روستادر سال(كيلوگرم) قيمت هر كيلو(ريال) ميزان درآمد هر خانوار در سال (ريال)

گندم آبي

سيب زميني

پياز

نباتات علوفه اي

انگور

بادام

زرشك

عناب

150

30

10

01/0

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ديم- مصرف شخصي

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ديم- مصرف شخصي

10

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ديم- مصرف شخصي

15000

3000

1000

10

-

-

1000

-

2000

1500

1000

250000

-

-

25000

-

300000

45000

10000

250000

-

-

250000

-

ميزان درآمد ساليانه كشاورزي از كل روستا 8250000 تومان مي باشد.

توضيح اينكه اعداد و ارقام به صورت ميانگيني تهيه شده و درآمدها با توجه به ماليت متفاوت ميباشد

به علت خشكسالي چشمه ها، بيشتر قنوات خشك شده. به طوريكه آب شرب توسط تانكر تأمين مي گردد.
لازم به ذكر است كه در اين روستا 100 خانوار كشاورز وجود دارد.
فصل سوم) دامپروري:
1-3 مراكز دامپروري:
در بحث دامپروري خوشبختانه استقبال اهالي در مورد احداث مراكز دامپروري صنعتي و سنتي شايان توجه است و در حال حاضر مجتمع گاوداري مود در شرف شكل گيري است و مجوز 21 واحد دامپروري در مود صادر و در حال ساخت مي باشند.
يك واحد پرورش ماهي نيز در حال پرورش بوقلمون در حال بهره برداري است.
7 گاوداري در اين روستا است.
در اين روستا 50 خانوار دامدار وجود دارد.
2-3 جمعيت دامي روستا