نقوش و طرح های فرش

معرفی قالي بهشت

نوع طرح: منظره، محل بافت: اصفهان ،تاريخ بافت: 1367 هـ .ش ، مدت بافت: 5 سال، نوع گره: نامتقارن رجشمار: 75 گره در 6/5 سانتيمتر ابعاد: 437× 434 سانتيمتر،جنس تاروپود: ابريشم، جنس پرز: پشم و ابريشم ،نوع رنگ: گياهي ـ شيميايي ، تاريخ اهداء: سال 1383 هـ .ش، طراحان: استاد سيد بهاءالدين داماد زاده زير نظر استاد يدالله صفدرزاده حقيقي، اهدائي: حاج يدالله صفدرزاده حقيقي

 

بهشت يكي از قالي هاي زيبا و نفيس گنجينة فرش است دورتا دورآن درزمينة مشكي لاله هاي واژگوني نقش شده است كه زنده نگه داشتن يادو خاطره شهداء است طرح كلي قالي نمايش جلوه اي ازجمال هستي، قدرت وعظمت الهي است وهمچنين براساس حركت جوهري ملاصدرا كه معتقد است تمام موجودات عالم به سوي كمال درحركتند؛ طراحي و بافته شده است دراين قالي سير تكاملي موجودات ابتدا با نمايش تك سلوليها سپس موجودات پرسلولي تر مثل ميكروبها، ويروسها، آميبها وسرخسها مرحلة بعد آبزيان، ماهيان، حيوانات، نباتات، انسان وملائك كه خود مرحلة ملكوتيان داراي طبقات ودرجاتي هستند ودرنهايت به اوج كمال يعني ذات مطلق الهي مي رسد كه درمركزبا واژة عشق مشخص شده است . به دليل تقدس اسم جلالة الله بافنده جايز ندانسته كه آن را روي قالي ببافد بنابراين به جاي الله كلمة عشق را بافته اند .دردايره بزرگ مركزكه درحكم ترنج قالي مي باشد0 بخش خشكي يا سطح زمين به چهار قسمت تقسيم شده كه نشانگر چهار فصل سال است . درهر فصل، زيباترين جلوه هاي آن به تصوير كشيده شده است .1- فصل بهار: شكوفائي، طراوت، سرسبزي و آبشارها و رودخانه هاي پرآب،2- تابستان : منظرة درختان ميوه،برداشت محصول، درو و ...3- پائيز : برگريزان، خزان وزردي 4-زمستان‌ : سردي، سفيدي برف و اسكي واسكيمو. درابتداي قالي به فارسي ودرانتهاي آن به لاتين شعري ازسعدي بدين مضمون بافته شده است :به جهان خرم ازآنم كه جهان خرم ازاوست عاشقم بر همه عالم كه همه عالم ازاوست

نوشته عذرا یوسفی

منبع :