مواد و مصالح

چه مقدار مواد اولیه برای چه فرشی؟

قسمت چهارم :پاسخ به ابهامات محاسبه مقدار نخ چلههمانطور که در قسمت قبلی مطالعه نمودید ما فقط مقدار نخ چله را با فرض اینکه برای چله دوانی می خواهیم از نخ پنبه ای استفاده نماییم محاسبه کردیم .

از آنجا که برای چله دوانی فرش ممکن است از نخ های پشمی یا ابریشمی استفاده نماییم روش محاسبه آن قدری متفاوت خواهد بود .می دانید که نمره نخ های پنبه ای در معیار نمره پنبه ای یا انگلیسی ،نمره نخ پشمی برمعیار نمره متریک و نمره نخ ابریشمی در معیار نمره دنیر محاسبه می گردد برای یادآوری مجدد بهتر است یک بار دیگر جدول تناسب نخ های چله با رجشمار فرش را یادآوری نماییم.

ردیف جنس 15 20 25 30 40 50 60 70 توضیحات
1 پشم/نمره و تعداد لا 3 سه لا  4 سه لا 5 سه لا 6سه  لا 8 سه لا  - - - نمره بر اساس متریک است
2 پنبه/نمره و تعداد لا   20/24  20/20  20/18  20/16  20/12 20/6 40/6 40/4 نمره بر اساس نمره پنبه ای است 
3 ابریشم/نمره وتعداد لا -  - - - 60/42 60/36  60/30  60/27 نمره بر اساس نمره دنیر است


اکنون برای درک بهتر موضوع بهتر است مقدار نخ چله مصرفی برای یک قالی ذرع و ذرع ونیم را در هر سه حالت پشمی و پنبه ای و ابریشمی محاسبه نماییم .
حالت اول نخ پشمی :در حالتی که از نخ پشمی استفاده می کنیم   گرم 960=8/3*2*2*640
در واقع تعداد گره های عرضی را دو برابر کردیم تا نخ های چله بدست آید آن ذا در طول یک نخ تار ضرب کردیم تا متراژ مصرفی نخ چله بدست آید و چون از نمره متریک 8 دولا استفاده می کنیم مجددا در دو ضرب و تقسیم بر 8 نمودیم تا میزان مصرفی نخ چله بر حسب گرم بدست آید .
حالت دوم دوم نخ پنبه ای 2813=91/100*(2*2*640) مصرفی نخ چله برحسب یارد
گرم 911=840*20/12*453/6*2813

حالت سوم : ابریشم گرم  716=9000/60*42*2*2*640

عبدالله احراری

 

منبع :