رنگ و رنگرزی

تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر

با وجود تکنولوژی های جدید و کارخانه های متعدد نساجی، در شهرستان اهر همچنان نخ های پشمی برای فرش های دستباف را کارگاههای رنگرزی سنتی رنگ می کنند.

عکس: سعید قاسمی

تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر
تصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهرتصویری/ کارگاههای رنگرزی سنتی در اهر

منبع :خبرگزاری مهر

منبع :