مواد و مصالح

چه مقدار مواد اولیه برای چه فرشی ؟

قسمت پنجم :محاسبه مقدار ارقاچ (پود ضخیم)پود ضخیم عبارت است از نخی از جنس پنبه یا پشم یا ابریشم که بعد از هر رج بافت بر روی گره ها بصورت راست ومستقیم قرار می گیرد .

لذا به نامهای دیگری همانند پود زیر یا ارقاچ و... نیز نامیده می شود. برای محاسبه مقدار مصرفی پود ضخیم به شرح زیر عمل می کنیم
1-تعداد رجهای فرش یا تعداد گره های طولی فرش را محاسبه می نماییم
2-از حاصل ضرب تعداد رجهای فرش یا تعداد گره های طولی فرش وعرض فرش متراژمصرفی نخ ارقاچ رامحاسبه می نماییم
3-با توجه به جدول تناسب پود ضخیم با رجشمار فرش مقدار مصرفی پود ضخیم را برحسب گرم بدست می آوریم
مثال :مقدار مصرفی پود ضخیم برای فرش ذرع و ذرع ونیم 40 رجی
1-چون فرش 40 رجی است و در طول فرش 24 واحد 6/5 سانتی متری داریم بنابراین
تعداد رجها 1440=60*24
2-چون عرض فرش 104 سانتی متر است بنابراین
1728=100/120*1440 متر مصرفی پود (توضیح آنکه مقداراضافی برای دور زدن پود ذر نظر گرفته شد)
3-چون برای فرش 40 رجی از پود 12 لا استفاده می نماییم و چون نخ ما پنبه ای است ابتدا متر را تبدیل به یارد نموده و سپس محاسبه می کنیم .
1898=91/100*1728 پود مصرفی برحسب یارد
1221=8400/12*453/6*1898 مقدار پود مصرفی
عبدالله احراری

منبع :