کلکسیون فرش

ذرع و چارک شاهسونی

باغ های انار برای شهر ساوه شهرت زیادی آفریده اند. شاید به همین دلیل باشد که شاهسون های مستقر در این نواحی میوه ی انار را مکرر در طرح های قالی بافی خود مجسم می سازند در محور میانی این طرح ذرع و چارک شاهسونی پنج سینی مملو از انار به چشم می خورد. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :