اخبار فرش

برند فرش ایران با مدیریت دانش در جهان حفظ می شود

«امیرحسین چیت سازیان» در گفت وگو با فراسخن اظهار داشت: یکی از برتری های نظام فرش بافی ایران نسبت به بسیاری از نظام های نوخاسته فرش جهان، سابقه طولانی، غنای فرهنگی و تجارب ارزشمند نسل های متعدد هنرمندان بوده که امروزه برای تعالی این هنر قابل بهره برداری است.

وی با بیان اینکه «مدیریت دانش» یکی از مهمترین فرایند هایی است که می تواند این بهره برداری را ساماندهی کند، افزود: این مدیریت، فرآیندی است که به سازمان یا نظام کمک می کند تا اطلاعات و مهارت های مهم، تجارب ارزشمند، دانش ضمنی و سرمایه فکری و معنوی را براساس اهداف معین شناسایی، انتخاب، سازماندهی و تقویت نموده و جهت بهره برداری، بازآوری و منتشر کند.

عضو هیات علمی دانشگاه کاشان تاکید کرد: یکی از عرصه هایی که مدیریت دانش در آن ضرورت دارد، هنر فرش ایران است، زیرا به رغم قدمت فرش دستباف، دانش و اطلاعات گردآوری شده و مکتوب این حوزه کمتر از سایر عرصه هاست.

چیت سازیان افزود: دانش فرش شناسی که بیشتر از غرب آغاز شده بیش از ۱۴۰ سال عمر رسمی ندارد و در ایران نیز این روند که با تالیف یکی دو اثر در اواخر قرن ۱۳ هجری شروع شده تا دهه های ۵۰ و ۶۰ قرن ۱۴ به کندی حرکت کرده است.

وی تدوین دایره المعارف فرش را اقدامی مثبت در حفظ و ارتقاء جایگاه فرش ایران توسط انجمن علمی فرش برشمرد و گفت: راهبرد مدیریت دانش در نظام فرش دستباف ایران ضرورتی اساسی در زمان کنونی است که تعامل سه رکن متولیان فرش دستباف، هنرمندان و دانش پژوهان فرش را می طلبد.

فرا سخن

 

منبع :