اساتید فرش

معرفی استاد حسن خان شاهرخی

نسل بزرگ نقاشان، با حسن خان آغاز می شود که به سال (1248 ه.ق) به جهان آمد و هشتاد سال بزیست و در (1330 ه.ق) روی در نقاب خاک کشید.

حسن خان که تا سال (1315 ه.ق) در کار نقاشی مینیاتور و قلمدان و ورق آس بود در این سال یکی از نقشه های قالی کرمان را پدید آورد و تا آستان مرگ قلم از کف ننهاد .
حسن خان که در سال 1319 شمسی به سن هشتاد و دو سالگی درگذشت. معلم دوم نقاشان کرمان است که بیش از هزار نقش قالی ابداع کرد. اما بدبختانه بیش از پنجاه نقش از او در دسترس نمانده است. برجسته ترین شاگرد حسن خان، زمان خان میرحسینی است که در سال 1304 خورشیدی در پنجاه سالگی جهان را بدرود گفت.

دربارۀ حسن خان اعتقاد عمومی بر آن است که وی بزرگ ترین طراح کرمان بود و بسیاری از طرح های شناخته شدۀ کرمان یا از ابتکارات و یا تحت تاثیر کارهای اوست. وی از زمان محمد اسماعیل خان قاجار در دورۀ محمدعلی شاه به کار طراحی اشتغال داشت و برای خود کار می کرد.
از آنجا که کار او با رشد اقتصادی فرش کرمان همراه بوده وضع مالی نسبتاً خوبی داشته است. این مسئله ای است که امروزه به دلیل کاهش ارزش اقتصادی فرش کرمان دربارۀ غالب گروه های وابسته به این حرفه، نظیر بافندگان، رنگرزها و طراحان به ندرت می توان مشاهده کرد.

منبع: برگرفته از دست نوشته های دکتر سیروس پرهام

باتشکراز گروه طراحی زروان   www.zarvancarpet.com

منبع :