نواحی و مناطق قالی بافی

هنر فرش هریس/تصویر

قالی هریس گونه‌ای قالی ایرانی وآذربایجان از صنایع دستی همین خطه است که از جمله آنها فرش بیلوردی نام دارد.

































 

منبع :