اساتید فرش

استاد رحمت الله شادمان

رحمت الله شادمان، هنرمند دیگر اصفهانی، چندان پیر نیست که از نسل طراحان قدیم اصفهان محسوب می شود و می توان امید داشت که سال های طولانی به خدمت خود در این هنر ادامه دهد.

وی متولد 1307 اصفهان است بنا به گفتۀ خودش شاگرد رضا صانعی استاد هنرمند کاشانی و همچنین احمد ارچنگ بوده است. سبک کار او ضمن استفاده از موتیفهای سنتی دارای بداعت و ویژگی خاص است. این هنرمند در راهیابی ما به نزد دیگر هنرمندان اصفهانی بسیار همراهی کرد .

منبع: کتاب طراحان بزرگ فرش ایران

باتشکراز گروه طراحی زروان   www.zarvancarpet.com

منبع :