کلکسیون فرش

قالیچه ی گل ابریشم قم

قالیچه ی گل ابریشم قم به اندازه های 138 * 223 سانتی متر با 4350 گره در دسی متر مربع که صحنه ی شکارگاه را به بهترین وجه ممکن مجسم می کند. طرحی که طراحان و بافندگان هنرمند و چیره دست کرمانی برای نخستین بار بر روی کاغذ و دار قالی آورده اند. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :