اخبار فرش

ساماندهی فرش های کاخ گلستان پایان یافت

ساماندهی فرش های کاخ گلستان که از تیرماه سال جاری آغاز شروع شده بود، 20 دی ماه به پایان رسید.

به گزارش میراث آریا؛ در این پروژه دکتر ژوله نویسنده و پژوهشگر فرش‏ 338 تخته فرش کاخ گلستان را کارشناسی کرد.

فاطمه شفیع خانی امین اموال کاخ گلستان در خصوص این پروژه گفت: در بین این فرش ها سه گروه از فرش های شاخص شناسایی شدند:گروه اول فرش های متعلق به جنوب خراسان‏ منطقه بیرجند (درخش) که از نظر طرح و رنگ و ابعاد در بین فرشهای کاخ گلستان منحصر به فرد می باشند. گروه دوم فرش های استان مرکزی (اراک–ساروق–فراهان– مشک آباد) که از نظر تنوع و تعداد و طرح بی نظیراند. گروه سوم فرش های ملایر که از نظر تنوع طرح و تعداد شاخص ترین فرش ها در ایرا ن و دنیا محسوب می شوند.

میراث آریا

منبع :