اساتید فرش

معرفی استاد حسین مصورالملکی

هنرمند دیگر، حسین مصورالملکی (حاج مصور) است که در سال1270 در خانوادۀ یک نقاش به دنیا آمد.

پدرانش تا زمان صفویه پشت اندر پشت نقاش بودند. پدر او قلمدان ساز بود .بعد از تجدید حیات دوبارۀ مینیاتور در ایران، هنرمندانی در این حرفه شروع به کار کردند.

حاج مصور پس از تمرین و تجربۀ بسیار تذهیب و تشعیر با استفاده از پرسپکتیو در مینیاتور ایرانی از پایه گذاران روشی نو در این هنر شد. وی پس از مطالعه روی کار کمال الدین بهزاد و رضا عباسی از شیوۀ آنها در کار بهره گرفت.

وی تابلوی نادر را با استفاده از مفاهیم عرفانی، دربار، پوچی جنگ ساخت. تابلو شکست محور که در آن سقوط هیتلر پیش بینی شده است و تابلوی تخت جمشید از شاهکارهای برجستۀ این هنرمند و آثار باارزش ایرانند. تعداد قابل توجهی طرح فرش از این هنرمند بر روی فرشهای ظریف بافته شده است.

منبع: کتاب طراحان بزرگ فرش ایران

باتشکراز گروه طراحی زروان  www.zarvancarpet.com

 

منبع :