اخبار فرش

27 درصد از اهداف صادرات غیرنفتی محقق نشد/ چرا صادرات صنعتی کاهش یافت؟

در بین گروه‌های مختلف بیشترین میزان تحقق عملکرد اهداف صادراتی مربوط به بخش معدن با 91.9 درصد و کمترین عملکرد مربوط به فرش و صنایع دستی با 27.5 درصد است.

در بین گروه‌های مختلف بیشترین میزان تحقق عملکرد صادراتی مربوط به بخش معدن با 91.9 درصد و کمترین عملکرد مربوط به فرش و صنایع دستی با 27.5 درصد است.


 صادرات غیرنفتی کشور بدون احتساب میعانات گازی در هشت ماهه امسال به 22 میلیارد و 769 میلیون دلار رسیده که 73 درصد از اهداف پیش‌بینی شده را محقق کرده است.

کل هدف در نظر گرفته شده برای سال 93، 47 میلیارد دلار است که به این ترتیب تا کنون 48 درصد از هدفگذاری صادراتی سال 93، محقق شده است.

صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی و خدمات در هشت ماهه 93 (ارزش: میلیون دلار)

هدف کل سال

عملکرد

درصد تحقق نسبت به اهداف کل سال 93

درصد تحقق نسبت به اهداف هشت ماهه 93

47000

22769

48

73


تحقق 68.5 درصدی اهداف بخش صنعت

بررسی اهداف و عملکرد صادراتی بخش صنعت در هشت ماهه امسال نشان می‌دهد 31.5 درصد از هدف گذاری‌های صادراتی در این بخش محقق شده است.

در مدت مورد اشاره ارزش صادرات صنعتی صورت گرفته 9 میلیارد دلار گزارش شده که نسبت به اهداف در نظر گرفته شده 68.5 درصد از اهداف محقق شده است.

رقمی که برای کل سال 93 پیش‌بینی شده 19 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده که تحقق هشت میلیارد و 900 میلیون دلار در هشت ماه یعنی 45.6 درصد از اهداف سال 93 محقق شده است.

بررسی اهداف و عملکرد صادراتی بخش صنعت در سال‌های 1392 و هشت ماهه 1393 (ارزش: میلیارد دلار)

سال

عملکرد

اهداف کل سال

درصد تحقق نسبت به اهداف کل سال

سهم از کل صادات (درصد)

سرانه صادرات صنعتی (دلار)

نسبت صادرات صنعتی به واردات صنعتی

1392

13.3

17

78

42

178

0.35

هشت ماهه 93

9

19.5

46

39

119

0.35

صادرات صنعتی کاهش یافت

هرچند آمارها از افزایش صادرات غیرنفتی حکایت دارد اما این رشد مربوط به بخش‌های پتروشیمی، میعانات گازی، کشاورزی و خدمات بوده و در بخش صنعت با افت دو درصدی به لحاظ وزن و کاهش یک درصدی از نظر ارزش روبرو بوده‌ایم به طوری که صادرات میعانات گازی در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 53 درصد، پتروشیمی 22 درصد، کشاورزی 27 درصد، معدن یک درصد، فرش و صنایع دستی 9 درصد و خدمات 15 درصد رشد کرده است.

در بین این آمار صادرات چمدانی با 32 درصد کاهش از 75 میلیون دلار به 51 میلیون دلار افت کرده است.

صادرات غیرنفتی طی هشت ماهه 93 به تفکیک بخش‌های عمده با احتساب بخش خدمات (ارزش: میلیون دلار – وزن: هزار تن)

 

وزن

ارزش

وزن

ارزش

وزن

ارزش

صادرات غیرنفتی

63447

39493

58974

33286

7.6

20

میعانات گازی

12488

8729

6426

5687

94

53

صنعت

19163

8956

19556

9027

2-

1-

پتروشیمی

11339

8961

10233

7342

11

22

فرش و صنایع دستی

10

224

8

205

20

9

کشاورزی

2415

2636

1996

2079

21

27

معدن

18032

1941

20755

1927

13-

1

خدمات

-

7995

-

6944

-

15

تجارت چمدانی

-

51

-

75

-

32


فرش پایین‌ترین عملکرد صادراتی را از آن خود کرد

در بین گروه‌های مختلف بیشترین میزان تحقق عملکرد مربوط به بخش معدن با 91.9 درصد و کمترین عملکرد مربوط به فرش و صنایع دستی با 27.5 درصد است.

کل صادرات پیش‌بینی شده برای فرش و صنایع دستی یک میلیارد و 200 میلیون دلار برای سال 93 بوده که در طول هشت ماهه سال جاری به 220 میلیون دلار رسیده و در نتیجه 27 درصد از اهداف هشت ماهه و 18 درصد از اهداف سال ر امحقق کرده است.

اما بالاترین عملکرد مربوط به بخش معدن با صادرات یک میلیارد و 900 میلیون دلار بوده که 91.9 درصد از هدف سه میلیارد و 100 میلیون دلاری سال 93 را محقق کرده است.

میزان تحقق اهداف بخش پتروشیمی، کشاورزی، و خدمات نیز به ترتیب 81، 59 و 54 درصد برآورد شده است.

بررسی عملکرد و اهداف صادراتی در بخش‌های عمده طی هشت ماهه 93 (ارزش: میلیارد دلار)

نام بخش

عملکرد

اهداف کل سال

درصد تحقق نسبت به اهداف کل سال 93

درصد تحقق نسبت به اهداف هشت ماهه 93

صنعت

8.9

19.5

45.6

68.5

پتروشیمی

9

16.6

54.2

81.3

کشاورزی

2.6

6.6

39.4

59.1

معدن

1.9

3.1

61.3

91.9

خدمات

8

22.1

36.2

54.3

فرش و صنایع دستی

0.22

1.2

18.3

27.5


صبا ایران

 

منبع :