در حاشیه

همه با هم برای قالی ایران

انتشار اخبار مربوط به میزان صادرات قالی ایران و مشاهده آنچه بر بازار حاکم است آن هم در ایامی که به ایام گل بازار معروف است.

همچنین خروج بافندگان از کارگاههای قالیبافی باعث شده هنگام بازدید از کارگاههای قالیبافی و یا تفکر در زمینه فرش هرچه خودت را صبوری میدهی باز هم با افسوس و ناله از کارگاه خارج می گردی و از عاقبتی که فرش گرفتارش شده متاثر می شوی که براستی به قول عزیزان شیرازی چطور شد که اینطور شد؟
استفاده از الیاف مصنوعی از حد چله پنبه پلی استر خارج گشته و کار بجایی رسیده که ارقاچ هم پلی استر شده و جناب پلی استر جایگزینی برای مرحوم مغفور ابریشم گشته است.
بی گره بافی به بخشهای بیشتری از کارگاههای قالی بافی گسترش یافته و کسانی قالی بی گره می بافند که خود را وارثان عزیزترین کسان تاریخ قالی ایران می دانند .خلاصه کلام اینکه در حالیکه رکود در بازار فرش داریم و بسیاری از تولیدکنندگان از نبود بازار می نالند در عین حال اگر کسی قالی خوب بخواهد کمتر در بازار موفق به پیدا کردن آن می شود . از برند سازی در قالی ایران کمتر خبری است و ورود نیروی خلاق و مبتکر به عرصه فرش کمرنگ شده است.
اکنون وضعیت فرش به جایی رسیده که برای نجات آن نیازمند عزم عمومی و ملی آحاد ملت ایران هستیم .گام اول را باید تولیدکنندگان با بازنگری در نهادهای تولید بردارند وتشکلهای صنفی و متولی فرش به وظیفه مندی خود در خصوص عرضه کنندگان و استفاده کنندگان مواداولیه نامرغوب (بالاخص مصنوعی )اقدام نمایند
باید همه دست به دست هم دهیم و فرش را از وضعیتی که گرفتار آن شده نجات دهیم .باید همگان نسبت به عواقب برخی اقداماتی که بمنظور سود جویی بیشتر انجام می دهند توجیه شوند و در غیر اینصورت با آنان برخورد قانونی انجام گردد.

عبدالله احراری

منبع :