نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل دهم)

 معيار های ارزيابی فرشاز پايان جتگ جهانی دوم قيمت انواع قالی و قاليچه در حال افزايش است.در اروپا لندن و هامبورگ مهمترين مراكز تجاري فرش می باشند.

زوريخ و استكهلم نيز از ديگر مراكز توزيع فرش دستباف است.لنينگراد را به خاطر صادرات قاليچه های روسی و نيويورك را به عنوان مهمترين مركز تجارت فرش در آمريكا نبايد فراموش كرد.قيمت فرش به عوامل متعددی بستگی دارد.دو فرش ممكن است حتی در يك منطقه داشته باشند ولی از نظر ارزش تفاوت های زيادی داشته باشد.طرح و نقشه ، رنگبندی ، كيفيت پشم و مواد مصرفی و همچنين عوامل انسانی در قيمت گذاری فرش موثر هستند.همه ی بافندگان دارای تبحر هنری يكسان و دقت عمل مشابه نمی باشند لذا برای ارزيابی فرش بايد عواملی مانند تعداد گره ، مرغوبيت و نظم گره ها ، خواب يكنواخت و نداشتن عيب و شرايط عمومی فروش را بايد مورد مطالعه قرار دهيم.فرش های افغانی غالبا ظاهری خسته كننده دارد كه به خاطر عدم شستشوی اين فرش هاست.بديهی است كه قيمت فرش های شسته شده در شرايط مساوی بيشتر از فرش های ناشور می باشد.طبعا هر خريداری برای انتخاب يك قالی به نكات زير توجه می نمايد : اولا آيا اين فرش را دوست دارد و برای او جذابيت خاصی دارد؟ ثانيا آيا فرش مورد نظر با ساير لوازم منزل هماهنگی دارد ؟ ثالثا آيا فرش بيش از قيمت خود ارزش دارد؟در غرب معمولا قالی كهنه گران تر از قالی نو می باشد لذا امكان دارد برخی از قالی فرسوده باشد و يا در مورد فرش هاي عشايری ممكن است داراي چين و چروك بوده و كناره ی آن تروفتگی داشته باشد.بسياری از عيوب فرش را می توان بر طرف نمود مثلا چين و چروك را می توان با كشيدن قالی از بين برد.تورفتگی فرش نيز قابل بر طرف شدن است.طبعا برطرف كردن عيوب فرش مستلزم انجام هزينه است كه می بايست از قيمت آن كسر گردد.

فرش دستباف را بر حسب ابعاد ان در بازار طبقه بندی می كنند كه مهمترين ابعاد آن به شرح زير است:
1- قالی : فرشي است كه در اندازه های معمولي همچون 3*2 ، 4*3 ،5/3 * 5/2 و ... بافته می شود.
2- كلگی : دستبافته ايست كه طول ان دو تا سه برابر پهنای ان می باشد.مانند 5*5/1 متری
3- كناره : فرشي است كه عرض آن حدود يك متر و طول آن از 5/2 تا 8 متر متغير می باشد.
4- ذرع و نيم :دستبافته ايست كه در ابعاد 5/1*1 متر بافته می شود.
5- دو ذرع : فرشيست كه در ابعاد 10/2 *30/1 متر بافته می شود.
6- پشتی : در ابعاد متنوعی همچون 70/0 * 50/0 ، 90/0 * 60/0 ، 20/1 * 70/0 متر بافته می شود.
7- پادری :دستبافته ای است كه در ابعاد 40/0 * 25/0 يا 80/0 * 50/0 متر موجود می باشد.

ترجمه :عبدالله احراری

منبع :