اخبار فرش

3 خوشه صنعتی جديد ايجاد می شود

زهرا قربانی- 3 خوشه صنعتی جديد پس از تکميل بررسی ها در خراسان جنوبی ايجاد می شود.

معاون صنايع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان به«خراسان جنوبی» گفت: امسال شناسایی خوشه های صنعتی بيشتر در استان مجدد پيگيری و پروژه تامين اعتبار شده و در حال انجام است.

به گفته «عابدينی» بر اساس بررسی اوليه پيش بينی می شود حداقل 3 خوشه ديگر در استان شناسايی شود که نام آن ها پس از نتيجه نهايی بيان می شود.

وی ادامه داد: تا کنون دو خوشه صنعتی طيور و فرش دستباف در استان شناسايی شده است.

وی با تاکيد بر انواع مدل های توسعه صنعتی، شناسايی خوشه را يکی از راه هاي توسعه صنعتی دانست و افزود : وجود خوشه های صنعتی فضای رقابتی سالمی را در ميان واحدهای توليدی برقرار کرده است و موجب می شود تا اين واحد ها نيازهای توليدی خود را با سرعت بيشتری تامين کنند.

خراسان جنوبی

منبع :