در حاشیه

اعتبارات قالی بافی را حیف نکنید!

اخبار وگزارشهای غیر رسمی دریافتی از نمایشگاه دموتکس 2015 حاکی از آن است که مرکز ملی فرش ایران در راستای حضوری متمایز!! در این نمایشگاه اقدام به ایجاد پاویونی به مساحت 250 تا 300 متر مربع نموده .

در این فضای وسیع و پر هزینه که فقط اجاره آن 250000 یورو (بالغ بر 700 میلیون تومان ) است .تعدادی فرشهای تاریخی ونفیس ایرانی به نمایش درآمده است .
نقد وبررسی جامع این موضوع را به شفاف سازی بیشتر مرکز ملی فرش ایران واگذار می نماییم ،ولی اکنون فقط چند سوالی است که خوب است این مرکز همراه با شفاف سازی به آنان نیز پاسخ دهد.
1-چرا وبا چه هدفی این هزینه سنگین برای شرکت در نمایشگاه دموتکس 2015 پرداخت شده است ؟
2-چرا برای دریافت ویزای سرپرست محترم مرکز ملی فرش ایران به موقع اقدامی نشده است؟
3-آیا بهتر نبود این اعتبار را صرف یارانه شرکت کنندگان ایرانی در این نمایشگاه می گردید ؟
4-آیا بهتر نبود این فضا در اختیار فعالان فرش و تشکلها قرار می گرفت تا استفاده بهینه از آن بعمل آید ؟
5-چیدمان وغرفه آرایی و نوع انتخاب فرشها و تبلیغات پیرامون آن توسط چه کسانی و با چه هدفی انجام گرفته است؟
عبدالله احراری

منبع :