نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل یازدهم)

فرش تبريز: اين قالی در شهرستان تبريز بافته شده كه يكی از مراكز اصلی فرش ايران محسوب می گردد.

اين شهر درشمال غربی ايران گرديده وبراي مدتی پايتخت كشور بود. (دوره ی صفويه‌)هنوز هم تبريز يكی از مراكز مهم توليد و تجارت فرش ايرانی است.فرش در ابعاد متنوعی در اين منطقه بافته می شود.
تار و پود فرش تبريز از نخ و بعضا از ابريشم و پرز آن پشمی و گاها از ابريشم مرغوب است .گره رايج در فرش تبريز گره متقارن و فشردگی گره ها زياد است به طوری كه فرش تبريز كاملا متراكم است.پرز قالی تبريز اندكی زبر است، زيرا آب مورد استفاده ی رنگرزی دارای املاح زيادی است .بسياری از توليدات فرش تبريز مانند آنچه در تصوير می بينيد دارای طرح هاي حيوانی يا شكارگاهی می باشد.استفاده از طرح های گل و گياه نيز در فرشبافی اين منطقه رايج است .حواشی قالی تبريز بسيار زيبا طراحي می گردد.ضمنا شهر تبريز مركز توليد فرش و ساير بخشهای اين شهرستان همچون هريس مركز توليد انواع قاليچه است.

مهم ترين ويژگی های فرش تبريز در حال حاضر عبارتند از:
1- تنوع و كثرت رنگ ها
2- حركت آرام رنگ ها
3- زنده بودن رنگ ها
4- كوتاه بودن ساق پرز
5- وجود شيار های طولي در پشت فرش
6- دارا بودن پود زير ضخيم تر
7- دو پوده بودن

ترجمه: عبدالله احراری

منبع :