نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل دوازدهم)

فرش شماره ي دو : بيجار اين قالی توسط كرد های بيجار بافته شده كه قطعا يكی از قديمی ترين فرش هاييست كه در حال حلضر در ايران بافته می شود.

گره آن سنه و متراكم است ، بنابراين فرش خيلی محكم و شكننده است.برای پرز فرش بيجار از پشم دستريس استفاده می شود.به لحاظ آنكه نقشمايه های اين فرش از الگوهای تاريخی الهام گرفته طرح اين قالی بسيار نفيس بوده ودارای ترنجی است كه به وسيله ی واگيره هاي كوچك هراتی احاطه شده است.ترنج مركزی با خطوط قوی از بقيه ی ميانكار متمايز گرديده و رنگبندی آن تناليته های مختلف آبی و قرمز است و البته از رنگ های ديگر نيز در اين طرح استفاده شده است.
فرش بيجار يك حاشيه ی اصلی و سه تا هشت حاشيه ی كوچكتر داشته و در اندازه های متنوعی بافته می شود.
مهم ترين ويژگی های فرش بيجار :
1- ابعاد متنوع
2- رنگ های غالب آن آبی تيره و قرمز لاكی
3- مهمترين طرح هاي آن بوته ، هراتی و مينا خانی
4- فشردگی پود ها
5- گره متقارن
ترجمه :عبدالله احراری

منبع :