در حاشیه

عالیجنابان فرش!!

عالیجنابان فرش ایران چه کسانی هستند ؟ نیم نگاهی به سیر نزولی قالی ایران ودیدن نتیحه تصمیمات واقدامات بر قالی ایران،جایگاه رفیع!! آنان را مشخص می نماید !

عالیجنابان دست بردار قالی ایران نیستند و تو گویی اگر دست خودشان باشد در آن دنیا نیز تمایل خواهند داشت همچنان بر قالی ایران آویزان باشند.این عزیزان! تصمیم دارند همیشه سیطره و فرمانروایی خود را بر قالی داشته باشند حال گاهی در سایه گاه در آفتاب !
عالیجنابان همواره در تلاش بوده و هستند که مهره های خود را بچینند و اگر کسی خلاف آنان حرفی زد به طرق مختلف او را از صحنه قالی ایران بالاخص بخش دولتی طرد نمایند .طبعا این جماعت نوچه پروری هم دارند تا در موقع لزوم خود در سایه نشسته و نوچه اوامر عالیجناب را اجرا نماید. عالیجنابان فرش در همه جا هستند آنان را هم در دانشگاه می بینی و هم در تشکلها و هم در بخش دولتی براستی انسان در حیرت می ماند که شبانه روز آنان مگر چند ساعت است و اصولا این عزیزان !چقدر برای قالی ایران ایثار و فداکاری می نمایند؟! عالیجنابان تعدادشان زیاد نیست و انگشت شمارند !

عالیجنابان دست مریزاد!! ولی فرصتی به جوانان هم بدهید قدری هم انصاف! اقا تو را خدا تا درخت فرش ایران کامل نخشکیده بگذارید کمی اب به ان برسد شاید که نجات یابد!

عبدالله احراری

منبع :