نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل سیزدهم)

فرش اردبيلبرای بسياری از افراد نام اردبيل ياد آور فرش های معروف اردبيل است كه يكی از آنها در موزه ی ويكتوريا و آلبرت لندن و ديگری در موزه ی هنر لس آنجلس نگهداری می گردد.

اين فرش احتمالا در شمال غرب ايران يا كشور آدربايجان بافته شده است.
تار و پود و پرز اين قالی از پشم است ولی امروزه جهت بافت قالی از تار و پود نخی نيز استفاده می شود.رنگ های زمينه ی قالی اردبيل معمولا آبی ، كرم يا قرمز است.
طرح ها و نقوش قالی اين منطقه بسيار مشابه فرش قفقاز است.اگرچه همان طور كه ميبينيد مايه هايی از نقوش گردان در اين فرش ديده می شود.اين فرش ترنج هايی با گلهای خاص دارد كه در زمينه ی آرام آن پرجاذبه است.همچنين گره های بافته شده منظم و به عنوان يك فرش خوب توصيه مي شود.
مهم ترين ويژگی های اين فرش :
1- كاربرد رنگ های روشن
2- تشابه و نزديكی بسيار به طرح های قفقاز
3- بافت قالي های كوچك پارچه
4- تك پوده بودن
5- گسترش گليم بافی
6- استفاده از دار قاليبافی افقی

ترجمه:عبدالله احراری

منبع :