نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل چهاردهم)

فرش مهربان قالی های مهربان همانند ساير فرش های توليد منطقه ي هريس و گورآوان می باشد ولی گرههای آن زبر تر و محكم تر است.


تار وپود آن همواره از نخ و پرز آن پشمی است. طرح قاليچه ی مهربان از گل های با سبك شاخه شكسته و دارای لچك ترنج است .قالی شماره ی 4 يكی از فرش های خوب منطقه ی مهربان است كه در رنگبندی ان قرمز به عنوان رنگ اصلی و از تناليته های آبی و قهوه ای نيز استفاده شده است.
طرح اين فرش به عنوان فرش هريس در بازار های جهانی شناخته شده مي باشد.

مهم ترين ويژگی های اين فرش :
1- استفاده از طرح های شاخه شكسته
2- تك پوده بودن
3- استفاده از رنگ های گياهی
4- محدود بودن رنگ ها به نسبت فرش تبريز

ترجمه :عبدالله احراری

منبع :