در حاشیه

آشنایی با نمره های نخ (1)

نمره نخ فرانسوی :یکی دیگر از معیارهای نمره گذاری نخ در سیستم غیر مستقیم نمره فرانسوی است.

نمره فرانسوی بسیار مشابه نمره متریک است ،چرا که وزن نخ همانند نمره متریک برحسب گرم وطول آن برحسب متر محاسبه می گردد تنها وجه تمایز نمره فرانسوی با نمره متریک آن است که نمره فرانسوی عبارتست از تعداد مترهای موجود در نیم گرم از آن نخ .
به دیگر سخن نمره فرانسوی یک نخ معادل نصف نمره متریک آن نخ است .در نتیجه براحتی می توان نمره های متریک و فرانسوی را بهمدیگر تبدیل نمود . برای محاسبه نمره فرانسوی یک نخ کافیست طول تعداد معینی از یک نخ را بر وزن آن تقسیم و عدد بدست آمده در 1/2 ضرب و بعبارت ساده تر نصف نمایید.
با چند مثال بحث نمره فرانسوی بهتر می ماند
1- نمره فرانسوی نخی که 50 متر آن دو گرم وزن دارد؟    12.5=1/2*2/50=نمره فرانسوی
2- 3 گرم نخ نمره 10 فرانسوی چند متر طول دارد؟      متر مقدار طول 60 =2*3*10

عبدالله احراری

منبع :