نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل شانزدهم)

فرش همدان اين قالی نيز از نمونه های ديگر فرش های همدان است.تار و پود آن نخی و پرز آن از پشم ظريف و نرم می باشد.

نقوش حواشی آن كاملا هماهنگ با نقش بوته ميری ميانكار است.اين طرح در زمينه ی بسيار زيبايی بافته شده است.فرش هاي مناطق عشايری همدان معمولا كوچك پارچه است.
مهم ترين مناطق قاليبافی در استان همدان عبارتند از:
1- شهر همدان با 45712 دار قالی
2- اسد آباد با 8558 دار قالی
3- تويسركان با 9150 دار قالی
4- ملاير با 14854 دار قالی
5- نهاوند با 7238 دار قالی
مهم ترين طرح های مناطق شهری همدان عبارتند از:
1- دسته گلی بسيار نزديك و مشابه دسته گلی ساروق
2- شاه عباسی افشان ، لچك ترنج و ترنج دار
3- اسليمی
4- درختی
5- گل فرنگ
6- گلدانی
7- تلفيقی

ترجمه:عبدالله احراری

منبع :