تاریخچه فرش

نگاهی به قالیبافی بیرجند

یکی از هنرهای دستی استان خراسان جنوبی با مرکزیت بیرجند قالیبافی است . در این زمینه اولین منطقه ای که در شهرستان بیرجند مورد توجه قرار می گیرد روستای درخش است . از قالی های قدیم بیرجند تعداد زیادی به یادگار مانده که برخی از آنها در موزه فرش ایران و برخی از آنها در مجموعه آستان قدس رضوی نگهداری می شود .

 

اکثر این قالیها بافت روستای درخش می باشند . شواهد تاریخی نشان می دهد که نخستین فعالیت های این استان از روستای درخش و مود آغاز شده و به مرور زمان درمیان سایر روستاهای بیرجند گسترش یافته است . امروزه فرش بیرجند را در بازار های جهانی به نام فرش ((مود )) می شناسند .در شهرستان بیرجند در حال حاضر هزار دار قالی وجود دارد . و تنها در شهر بیرجند 200 باب فروشگاه خامه فروش 60-50 کارگاه رنگرزی و 40-30 واحد پرداخت زن و دیگر صنایع وابسته به فرش دایر است . 

منبع : معصومه رئیسی

منبع :