در حاشیه

پورتال مرکزملی فرش از بازار فرش راکد تر است!

تحرک وپویایی هر سازمانی را میتوان در بخشهای مختلف سازمان و بالاخص روابط عمومی آن مشاهده نمود.دقیقا مشخص نیست که برای پورتال مرکز ملی فرش چه مقدار نیروی انسانی و سایر منابع صرف می گردد.

ولی این موضوع واضح و مبرهن است که سایت مرکزمی تواند نقش اساسی و کلیدی در مقوله فرش ایران داشته باشد، بالاخص آنکه نیاز جامعه فرش ایران دسترسی به اطلاعات در ابعاد مختلف فرش است.
مگر نه این است که مرکز ملی فرش در ستاد و استانها دارای دهها کارشناس خبره در زمینه فرش است ، چرا از توان این نیروها در جهت غنای سایت استفاده نمی گردد؟
چرا از صدها پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی که در ده سال گذشته توسط مرکز ملی فرش به اجرا درآمده یا قبلا مرکز تحقیقات فرش ایران برای انجام آن هزینه های زیادی متقبل شده برای پرتال مرکز استفاده نمی گردد؟اساسا فلسفه این همه هزینه برای انجام پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی چیست؟
اگر از این پژوهشهای انجام شده امروز استفاده نگرددبرای دوره های بعدی با توجه به سرعت تحولات چه استفاده ای از آنان می توان داشت؟در بسیاری مواقع مشاهده می گردد که سایت مرکز با گذشت چهار یا پنج روز حتی با گذاشتن یک خبر کوچک از فرش هم بروز نشده است!!
تو گویی تمام رویدادهای فرش ایران فقط منحصر به مصاحبه ها و بازدیدهای رییس وقت آن است!! پورتال مرکز ملی فرش باید یار و یاور تولیدکنندگان قالی باشد و بتواند در زمینه های مختلف اعم از طرح ونقشه ،مواد اولیه و بالاخص سلایق و نیازهای بازار به جامعه فرش ایران اطلاع رسانی نماید ! امیدوارم سایت مرکز هرچه سریعتر از بی تحرکی و انفعال خارج و حالت مطلوب و پویایی بخود گیرد.
عبدالله احراری

منبع :