تاریخچه فرش

انوع گره در روستای درخش

در اصطلاحات خاص گره در این روستا به کلماتی مثل ((تا )) دو جفتی ((بتون )) – سه سه - و تو پری بر می خوریم گره های مورد استفاده در بافت قالی درخش از نوع فارسی و غیر متقارن است و با دست زده می شود.

اما متاسفانه در این روستا همانند سایر نواحی جنوب خراسان از گره های تقلبی مثل جفتی استفاده می شود . که البته خود اهالی و بافندگان روستا تقلبی بودن گره خود را قبول ندارند . این امر شاید به این دلیل باشد که از زمانهای دور فرشبافی درخش با همین نوع گره همراه بوده است .

گره ای را که بر خلاف اصول گره زدن قالی به جای استفاده از یک جفت تار زیر و رو در آن از دو جفت تار برای زدن یک گره استفاده می شود در اصطلاح ((دو جفتی )) یا ((بتون )) می گویند . ((سه سه ))یعنی استفاده از سه جفت تار برای زدن یک گره و (( تا )) یعنی یک گره معمولی با یک جفت تا

 

گره دو جفتی

 

بافندگان درخش تنها زمانی که باید نقش انداخته شود . و باید از یک رنگ یک نقطه بافته شود از گره ((تا )) استفاده می کنند . معمولا از گره دو جفتی برای پر کردن داخل نقش ها استفاده می شود . و به همین دلیل به آن توپری می گویند .

منبع : معصومه رئیسی

منبع :