نواحی و مناطق قالی بافی

بررسی نقش اقتصادی فرش در روستای ملوند(فصل سوم)

دامداري:  در مورد تعداد دام و توليدات دامي بخش دستگردان اطلاعاتي را از مسول طرح و برنامه مديريتي جهاد كشاورزي جناب آقاي عباس رفيعيان در اختيارمان قرار دارند بدين ترتيب مي‌باشد.

«جدول 6 آمار دام سال 1383 بخش دستگردان

نام بخش

گوسفند

وبره

بزوبزغاله گاووگوسفند شتروبچه‌شتر اسب الاغ كندو زنبور عسل
دستگردان 44090 95020 2050 2084 8 119 33
درصد 5/37% 50% 8/19% 8/15% 38% 50% 7%

به طور كلي بخش دستگردان از كل واحد دامي شهرستان طبس كه 460609 واحد مي‌باشد
6/33% واحد دامي را شامل مي‌باشد .

جدول 7ـ آمار دام و توليدات دامي دهستانهاي دستگردان و كوه يخاب 

ام دهستان گاو وگوساله شتر جمع دام سنگين گوسفند و بره بز و بزغاله جمع دام سبك جمع دام سبك و سنگين جمع توليد گوشت قرمز جمع توليد شير مرغ گوشتي
تعداد دام توليد گوشت توليد شير تعداد دام توليد گوشت   تعداد دام توليد گوشت تعداد دام توليد گوشت توليد شير         تعداد توليد گوشت
دستگردان 2644 211 3692 2843 7/161 5487 23929 4/239 32697 242 5/416 56626 62113 1/854 5/4108 20000 120
كوه يخاب 196 6/15 274 911 1/52 1107 21490 7/205 64555 477 822 86045 87152 4/750 1096    

توضيح:

ميزان توليد تعداد دام به راس   تعداد شتر به نفر   تعداد مرغ گوشتي به قطعه

«ب ـ 2ـ قابل ذكر است كه در دهستان كوه يخاب بخش دستگردان طبس دو طايفه عشايري به نام هاي عرب طاهري و ايلخان مشغول به دامداري مي‌باشند كه آخرين وضعيت آنها به شرح زير مي‌باشند.»

جدول 8

رديف نام ايل(طايفه ) تعداد خانوار محل اسكان تعداد گوسفند راس تعداد بز راس تعداد شتر مناطق كوچ
1 عرب طاهري   گود طاهري چاه مسافر 7098 21282 462 قشلاق 209

كوه سفيد

طال گز

بردسكن سبزوار
2 ايلخاني 47 كوه سفيد 9401 1659 --- كوه سفيد بردسكن سبزوار كلاته برق
جمع كل 256 ------- 16499 22941 462 --- ---

ب ـ 3ـ

دامپروري روستاي ملوند

در مورد تعداد دام و توليدات دامي و سطح درآمد روستاي ملوند جناب آقاي محمد قلي نادري مسول امور دام مديريت جهاد كشاورزي چنين بيان كردند :

« تعداد 19 خانوار از مردم روستاي ملوند به دامپروري مي پردازند كه با توجه به خشكساليهاي متعددي كه در 8 سال اخير در شهرستان طبس و جود داشته مشكلات دامداران و كشاورزان را دو چندان نموده است و بيشتر سال را دامها از پي چه مزارع و علوفه دستي مثل جو دانه‌اي جو سبز، خرما كاه، و ... تغذيه مي نمايند. سعي شده وضعيت بهداشتي جايگاه دام با پرداخت تسهيلات بلند مدت بهبود يافته و دامها از جايگاه مناسبي برخوردار شوند. به طور كلي آمار دام و توليدات دامهاي روستاي ملوند بدين ترتيب مي‌باشد.

جدول 9: درآمد كل روستاي ملوند از دامداري

رديف نوع دام تعداد دام (راس) نژاد پشم / كرك (كيلوگرم) گوشت (كيلوگرم) شير (كيلوگرم) درآمد(هزارريال )
1 گاو 40 دورگ --- 2134 57600 236820
2 گوسفند وبره 422 بلوچي 274 3027 1600 110551
3 بزوبزغاله 1978 موي شيري 128 11343 166219 458642
4 جمع كل 2440 ---- 402 16504 75419 806013

لازم به ذكر است مرگ مير ساليانه به ميزان 10% كل درآمد ساليانه محاسبه گردد.»

تهیه کنندگان: فرهاد شهبازیان، امیر سلیمانی ،امین طلاقی،مریم شاطریان


منبع :