نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل بیست و یکم)

فرش ساروق اراك اين فرش نيز مربوط به منطقه ی ساروق است ،فرش دارای ترنج مركزی و گلهای ظريفی در اطراف آن است.

رنگ آن مسی و با گره بسيار محكم و تراكم بالايی بافته شده است.اين فرش نيز همانند ساير فرش های ساروق از مقاومت خاصي برخوردار است و بر روی كف اتاق به راحتی قرار می گيرد.
مهم ترين ويژگی های فرش ساروق
1- توليد فرش های بزرگ پارچه
2- استفاده از رنگ های قرمز آبی و كرم به عنوان رنگ های زمينه و زرد و سبز و سايه ای از قرمز جهت ترسيم طرح ها
3- گره فارسی
4- رج شمار از متوسط تا ظريف
5- ساختار محكم

مترجم: عبد الله احراری

منبع :