نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل بیست ودوم)

فرش  سنه ( سنندج) این نوع قالی در حوالی شهر سنندج در غرب ايران بافته می شود.تار و پود آن ازنخ بوده و ممكن است برخی مواقع از پود پشمی نيز استفاده شود.

مطلب بسيار جالب آنكه گره رايج در بافت فرش های سنه گره متقارن می باشد و به ندرت بافندگان اين منطقه از گزه سنه استفاده می كنند.نرم تر بودن فرش و زبر بودن پشت فرش از خصوصيات ويژه ی فرش سنه می باشد.
قالي سنه داراي خصوصيات زير می باشد:
1- استفاده از نقش های هراتی، بوته ای، گلدانی
2- كاربرد گره تركی
3- استفاده از پشم ظريف و لطيف
غالب بودن تناليته هاي رنگی آبی ،شيری ، قرمز و سبز
5- كاربرد گسترده ی طرح گلفرنگ و مستوفی

مترجم : عبدالله احراری

منبع :