نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل بیست وسوم)

فرش فراهان اراك منطقه ی فراهان واقع در استان مركزی يكی از بزرگ ترين مناطق توليد فرش ايرانی است كه فرش های آن بسيار زيبا و قديمی می باشد.اين فرش دارای تار و پود پنبه ای و پرز آن از پشم است.

بافندگان اين منطقه از گره متقارن و نيز از گره نامتقارن استفاده می نمايند.طرح اين قالی هراتی است كه در اندازه های متنوعی توليد می شود.از تناليته های مختلف آبی و قرمز در ميانكار استفاده می شود. بازار فرش فراهان كشور های غربی است.مشابه فرش فراهان در منطقه ی محال اراك نيز بافته می شود كه زبر تر بوده و در اروپا و آمريكا به نام محال به فروش می رسد.
مهم ترين خصوصيات فرش فراهان به شرح زير است:
1- در ابعاد قاليچه ، كناره ،معمولي و بزرگ پارچه بافته می شود.
2- از رنگ هاي آبي نيلی ،سبز تيره ،زرد نارنجی و قرمز استفاده می شود.
3- طرح های آن متنوع می باشد اما طرح ماهی در حوض و طرح گل حنا از مشهورترين طرح های آن است.
4- گره رايج فارسی است ولی از گره تركی نيز در برخی مواقع استفاده می شود.

ترجمه :عبدالله احراری

منبع :