نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل بیست وچهارم)

فرش لرستان قالی های لری توسط عشاير و روستايی های لرستان انجام می شود.تار و پود اين قالی های از پشم بوده اما برخی مواقع ممكن است قالی لری دارای تار نخی و پود پشمی باشد.

بافت قالی لری از پرز پشمی و با استفاده از گره متقارن انجام ميشود.فرش لری دارای نقوش هندسی است.همان طور كه در تصوير می بينيد اين فرش دارای سه ترنج بر روي زمينه ای از آبی تيره می باشد.پرز قالی لری بلند و نسبتا زبر و كيفيت بافت آن خوب است.
لر ها كه مانند كردها از ماد ها منشعب شده اند امروزه به صورت قبايل مشتمل بر چندين هزار خانواده در استان لرستان ساكنند.مهم ترين خصوصيات دستبافته های آنان به شرح زير است:
1- از نظر ابعاد به ندرت از ابعاد قاليچه تجاوز می كند.
2- رنگ های قرمز روناسی ، آبی نيلی و سبز و زرد كاربرد بيشتری دارند.
3- نقوش عمدتا هندسی است.
4- تار و پود از پشم خود رنگ است.
5- گره تركی و با رجشمار های كم تا متوسط بافته می شود.

ترجمه : عبدالله احراری

منبع :