اخبار فرش

آموزش به بافی فرش دستباف در آبيز

دروگر-کلاس آموزشی به بافی فرش دستباف در آبيز زيرکوه برگزار شد.

معاون فرماندار زيرکوه در بازديد از اين کلاس های آموزشی گفت: صنعت فرش ايران هميشه در دنيا حرفی برای گفتن داشته و دارد و برای اين که جايگاه اين صنعت در دنيا دچار تزلزل نشود بايد تغييری در نقشه ها و بافت ايجاد شود.

«مصطفوی نيا» افزود: کلاس های به بافی فرش دستباف با اين هدف برگزار می شود تا کارآموزان روش های بافت و نقشه های جديد را آموزش ببينند.

وی با بيان اين که از ابتدای سال اين اولين کلاسی است که در زمينه آموزش بافت خوب و نقشه هاي جديد برگزار می شود ادامه داد:به دليل استقبال از اين کلاس ها برای شرکت کنندگان گواهی نامه صادر می شود.

خراسان جنوبی

منبع :