نمایشگاه ها و همایش ها

بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

مکان : محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران زمان : 1 تا 7 شهریورماه 1393

منبع :