در حاشیه

سخنی با فروشندگان فرش

فروشندگان فرش دستباف حلقه ارتباطی توليد كنندگان و بافندگان فرش با خريداران و مشتريان اين كالا می باشند .اين حلقه ارتباطی اگردقيقا" به وظايف خود عمل نموده و رسالتش را به نحو مطلوبی انجام دهد،تاثيری ملموس بر ارتقای كيفيت فرش دستباف ودر نتيجه افزايش تقاضای آن خواهد داشت.

فروشندگان فرش بايد نقطه نظرات پنهان و آشكار خريداران از جهات مختلف اعم از رنگبندی،طرح و نقشه،اندازه،مواد اوليه،تكنيكهای بافت و... را به توليد كنندگان فرش منعكس نموده و اهميت رعايت اين موضوع را به صورت مداوم به آنان گوشزد نمايند.متاسفانه در دو دهه اخير به نحو قابل ملاحظه ای ازاطلاعات تخصصی فروشندگان فرش كاسته شده، برخی از آنان كه اخيرا" به جمع فروشندگان فرش پيوسته اند اطلاعات تخصصی بسيار كمی دارند.كاهش اطلاعات تخصصی فروشندگان فرش باغث گرديده علاوه بر اينكه نتوانند به اندازه كافی نيازهای مشتريان را ريشه يابی كنند با ارايه برخی راهنماييهای نادرست زمينه انحراف توليد كنندگان فرش را از مسير اصولی فراهم نمايند.اگر فروشندگان فرش اطلاعات تخصصی خود را در تمامی زمينه هاي فرش افزايش دهندقدرت بيشتری در جذب مشتری خواهند داشت.فروشنده فرش ايرانی علاوه بر رعايت اصول علمی بازار يابی بايد بتواند علل استفاده از رنگ و نقشمايه ای خاص در قالی مورد نظر را براي مشتری توصيف نمايد.اگر اين مهم را فروشندگان خانگی و تك فروشان در داخل و خارج رعايت نمايند قدرت اعمال مديريت وتاثير گذاری آنان بر نياز و خواست مشتری بطور قابل ملاحظه ای افزايش خواهد يافت. اگر فروشنده فرش با فرهنگ و فولكلوربافنده فرش آشنا باشد يقينا" خواهد توانست ازهنر دست بافنده به نحو تمام و كمال دفاع نمايد . با رعايت اين اصل اساسی رعايت برخی نكات ديگراز طرف فروشندگان فرش جايگاه فرش دستباف را در بازار های داخل و خارج افزايش خواهد داد .
1-آن دسته ازفروشندگان داخلی كه در سراها و بازار های سنتی فرش دارای حجره هستند بايد دورنمای كاری و محل فعاليت خود را با توجه به موقعيت آن سرا يا بازار سنتی مشخص نمايند،به عنوان مثال در شهری مثل مشهد ديگر سراهای سعيد ومهديه مكانهای خوبی برای فروشندگی فرش نيستند بنا بر اين ضروری است فروشندگان مستقر در مكانهايی كه علاوه برآنكه خيلی قديمی هستند به دهها دليل ديگر مثل ترافيك و...برای فروشندگی فرش مناسب نيستند فكری اساسی نموده كه يا بايد بصورت انفرادی در مناطق مستعد شهر پراكنده شوند يا با مشاركت گروهی اقدام به ايجاد بازارمدرن فرش نمايند.در عين حال برخی بازارهای سنتی فرش نيز هستند كه در صورت بازسازی و تزيين حجره ها و فضای كلی بازار نه تنها هنوز دارای جاذبه هستند كه با گسترش ماشينی شدن زندگی انسانها جايگاه اين بازارها بيشتر تثبيت خواهدشد به شرط آن كه امكانات جانبی مورد نياز مشتريان فراهم گردد.
2-شايدمهمترين نقص كار فروشندگان فرش در داخل و خارج ازكشور سنتی بودن و عدم استفاده از فن آوری روز است.اين شيوه تجارت ذهنيتی حاكی از مردن يا حداقل به كما رفتن فرش و افراد شاغل در آن را برای مشتريان پديد می آورد در زمانی كه حتی در آرايشگاههای شهرستانهای دورافتاده شاهد استفاده از علوم و فنون روز هستيم و تغييراتی اساسی در فرم برخورد با مشتری و... ونهايتا" استفاده از مفهوم مشتری مداری هستيم بسياری از فروشندگان مابراين تصورند كه فرش دستباف نيازی بهاين مهم ندارد و يا ميگويند مگر چقدر درآمد داريم كه ...!!
حضور سنتي فروشندگان فرش ايرانی را در نمايشگاههاي فرش به صورت كاملا" ملموس ميتوان ديد بطوريكه غرفه آنها درنمايشگاه تقريبا" با انبار فرش فرقی نميكند.فروشنده فرش ايرانی چندين كاميون فرش را به اقصی نقاط جهان با هزينه هاي سنگين حمل ميكند اما دريغ از اينكه حتی چند عكس از فرشهايش تهيه و حداقل در يك فلش يا لوح فشرده قرار دهد.دامنه عدم استفاده از فن آوری روز هزينه های بسيار سنگينی را بر فرش ايرانی تحميل نموده است.تعداد بسيارمعدودی از فروشندگان حتی دربين فروشندگان خارجی از فضاي وب،تجارت الكترونيك برای تجارت فرش استفاده ميكنند .
3-فضای كلی ودكوراسيون فروشگاههای فرش دستباف را حتی اگر با فروشكاههای ماشينی هم مقايسه نماييد ملاحظه خواهيد نمود فروشندگان فرش دستباف تا چه حد با عدم توجه به چيدن فرشها نورپردازی و..... باعث خروج مشتريان از فروشگاه ميگردند
4-با مراجعه به دهها فروشگاه بزرگ و كوچك فرش در سطح مشهد و تهران و با مصاحبه بابرخی از فروشندگان فرش در خارج ازكشور اكثريت آنان فاقد بانك اطلاعاتی برای مشتريان خود هستند.بسياری از آنان حتی يك تماس ساده هم با مشتريان خود در خصوص ميزان رضايت آنها نداشته اند. معمولا در داخل كشور ازگارانتی فرش خريداری شده خبری نيست و خدمات پس از فروش كه يكی از مهمترين عوامل جذب مشتری در دنيای معاصراست برای اكثرفروشندگان فرش واژه اي بی معناست....
اين در حاليست كه شماحتی اگريك گوشی تلفن بيست هزار تومانی خريداری نماييد از زمان خريد فروشنده در تماس دايمبا شما است وتا زمانی كه گوشی با شماست كمپانی عرضه كننده آن هم با شماست و در عين حال نمونه های جديد خود را بهر طريق ممكن به شما معرفی می نمايد.
بنا براين بد نيست كه فروشندگان فرش هم در سراسر جهان تلنگری به خود هم بزنند كه در تنزل جايگاه فرش سهم آنان چقدراست و جلوی ضرر به خود و هنر ملی را از همين جا بگيرند انشا....

عبدالله احراری

منبع :