اخبار فرش

توليد25درصد فرش دستباف ايران در خراسان رضوی

بافندگان خراسان رضوی با توليد متوسط سالانه بيش از ۶۰۰ هزار مترمربع قالی، قاليچه و فرشهای تزيينی ۲۵ درصد توليد فرش دستباف کشور را انجام می دهند.

مهندس "جمشيدی" معاون برنامه ريزی واشتغال استانداری خراسان رضوی گفت:فرش کردي، بلوچی، ترنج، زيرخاکی، عشايری و افشان از انواع فرش دستباف است که بطور عمده در شهرستان های مشهد، کاشمر،  نيشابور، سبزوار، قوچان و تربت حيدريه توليد می شود.

روزنامه خراسان

منبع :