اخبار فرش

برنامه های اجرايی رونق صنعت فرش اعلام شد

برنامه های اجرايی رونق صنعت فرش اعلام شد رئيس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت:در اين برنامه ها بر اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت، آموزش به بافی، آموزش ارکان اتحاديه ها و تشکل های مرتبط، برآورد تسهيلات بانکی مورد نياز برای راه اندازی و تجهيز کارگاه های متمرکز و غيرمتمرکز قاليبافی و صنايع جانبی مرتبط تاکيد شده است.

وی افزود: ايجاد و تثبيت اشتغال در کارگاه های قاليبافی متمرکز، غيرمتمرکز، صنايع جانبی و ارائه خدمات رفاهی به قاليبافان از اهداف اصلی اين برنامه هاست.

روزنامه خراسان

منبع :