کلکسیون فرش

ذرع و نیم ظل السلطان بافت آباده

تجسم طرح معروف ظل السلطان و یا گل و بلبل بر روی یک قالیچه ی ذرع و نیم آباده. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :