اخبار فرش

پرداخت تسهيلات به قاليبافان

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از آغاز پرداخت تسهيلات صندوق مهر امام رضا(ع) به قاليبافان در اين استان خبر داد.

راضيه عليرضايی گفت: براساس تفاهمنامه بين مرکز ملی فرش ايران و صندوق مهر امام رضا(ع) توليدکنندگان فرش دستباف دارای مجوز، از تسهيلات ۲۰ ميليارد ريالی با کارمزد چهار درصد ويژه هر نفر بهره مند می شوند. وی افزود: توليدکنندگان فرش دستباف که در کارگاههای متمرکز، غيرمتمرکز، پشتيبان و صنايع جانبی مرتبط با فرش فعاليت دارند می توانند از اين تسهيلات بهره مند شوند.

روزنامه خراسان

 

منبع :