اخبار فرش

ﺑﯽ رونقی ﺑﺎزار ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف

قاليبافی در ايران سالانه 75 ميليون دلار ارزآوری دارد و بافندگان خراسان رضوی با توليد متوسط سالانه بيش از 600 هزار مترمربع قالی، قاليچه و فرشهای تزيينی 25 درصد توليد فرش دستباف کشور را انجام می دهند.

اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻏﻔﻠﺖ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ازرﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع اﯾﻦ ﻫﻨﺮ در ﺧﻄﻪ ﺧﺮاﺳﺎن رو ﺑﻪ اﺿﻤﺤﻼل و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﺳﺖ.ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻐﻞ و وﺳﯿﻠﻪ اي ﺑﺮاي اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي از ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي اﺣﯿﺎي اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻧﺎب واﺻﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدي را در ﺑﺎزار ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﺎن اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪي و وﯾﮋه اي داﺷﺖ.

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺤﺪودي در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن روز ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪﮐﯿﻔﯽ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﻬﺮه ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺒﺮده اﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻮﻻن ﻓﺮش ﭼﯿﻨﯽ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻓﺮش ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. راﻏﺐ ﻧﺒﻮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮﺷﻬﺎي دﺳﺘﺒﺎف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻي آن، ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪادﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎري هاي ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ،ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف اﻣﺮوز ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ. ﻋﺪم فرهنگ سازي ﻻزم ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف و ﻏﻔﻠﺖ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻫﺰار و ۵۰۰ ﺳﺎﻟﻪ در ﺧﻄﻪ ﺧﺮاﺳﺎن،ﻣﻬﺮ ﺑﯽ ﻣﻬﺮي و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﺮ دار ﻗﺎﻟﯽ ﻫﺎ ﺣﮏ ﮐﺮده و ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ اﺻﯿﻞ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد اﻣﺮوز اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ آن ﺳﺮ و دﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ.

گويا روزﻫﺎي ﻃﻼﯾﯽ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي با تداوم اين ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﺎ و دﻟﺴﺮدي ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ رسيده است. امروز ديگر کسي ﺑﻪ خاطرﮔﺮاﻧﯽ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ به ﻓﺮش ﻫﺎي ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ديگر کسي سراغ اين هنر ارزشمند را نمي گيرد وکار به جايي رسيده است که در استاني که 40 درﺻﺪ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف ﮐﺸﻮر را توليد مي کرده است ﺑﺴﯿﺎري از فعالان دﺳﺖ از اﯾﻦﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮروﻧﻖ کشيده اند. فراموش نکنيم در سال اقتصاد و فرهنگ باعزم ملي و مديريت جهادي بايد در راستاي اقتصاد مقاومتي به احياي صنعت رو به نابودي فرش و قاليبافي بيش از پيش توجه کنيم.

روزنامه خراسان

منبع :