کلکسیون فرش

قالی قدیمی بافته توسط بافندگان ایلیاتی فارس

قالی قدیمی بافته شده در اواسط قرن 13 هجری قمری توسط بافندگان ایلیاتی استان فارس و تار و پود و پرز پشمی. از ذخایر موزه فرش ایران. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :