نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل بیست وششم)

فرش كرمان نوع خاصی از قالی كرمان است كه ترنج زيبای آن بر روی زمينه ی آبی قرار گرفته است.ميانكار اين فرش را حاشيه مداخل در بر گرفته و اين امر نشاندهنده ی مهارت طراحان اين منطقه در تركيب و تلفيق گلهاست.

اين گونه فرش های تزيينی با گلبوته های كوچكی كه در سراسر فرش گسترده شده در انگلستان بسيار طرفدار دارد.اين فرش ساليان متمادی است كه به ويژه در بازار تجاری انگليس عرضه می گردد.بديهی است كه قاليبافی منحصر به شهر كرمان نمی باشد بلكه در نواحی اطراف كرمان نيز قاليبافی رايج و تقريبا همه ی آنها به عنوان فرش های كرمانی به بازار عرضه می گردد.البته فرش هايی كه در يزد بافته می شود به نام فرش يزد و فرش هايی كه در راور بافته می شود به نام فرش راور كرمان شناخته می شود.استفاده از نقوش انسانی و حيوانی بسيار رايج است.

مهم ترين ويژگی های فرش كرمان به شرح زير است :
در تمامی ابعاد به ويژه اندازه های نرمال توليد می شود.
بيشتر از رنگ های ملايم و روشن مانند سبز مايل به زرد ، صورتی ، شيری و قرمز و آبی استفاده می شود.
طرح های آن فوق العاده متنوع بوده به ويژه از طرح های شكار گاهی ، تصويری ، گلدانی ، ترنج دار استفاده می شود.
گره فارسی و متاسفانه در دو دهه ی اخير از گره كمان شيب نيز استفاده می شود.
تار و پود آن پنبه ای بوده و برای بافت آن از سه پود استفاده می شود.

عبدالله احراری

منبع :