نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل بیست و هفتم)

فرش قشقايی فارس ايل قشقايی يكی از بزرگترين قبايل عشايری ايران است كه در منطقه ی وسيعی در شمال غربی شيراز اسكان دارد.فرش قشقايی عمدتا توسط زنان بافته می شود.

تار و پود و پرز فرش قشقايی از پشم است.گره كاربردی بافنده ی قشقايی گره سنه ولی برخی از قبايل آن از گره قيوردز نيز استفاده می كنند.رنگ هاي مسلط بر قالی قشقايي قرمز ، قهوه ای متمايل به قرمز ، آبی و كرم می باشد.فرش قشقايی معمولا دارای ترنج بوده و زمينه ی فرش با اشكال هندسی كه به طور بسيار ماهرانه كنار هم قرار داده می شوند پوشيده شده است.ممكن است نقوش حيوانی و نباتی از قبيل سگ ، پرنده ، گلبرگ ، گل تزيينی ، شاخ قوچ و در مواردي ستاره در طرح فرش قشقايی وجود داشته باشد.
به لحاظ كيفيت بهترين دستبافته های عشايری استان فارس مربوط به ايل قشقايی می باشد كه عمده ترين ويژگی های آن عبارتند از:
1- به استثنا گبه كه چند پوده است بقيه ی دستبافته های قشقايی دو پوده بوده و عمدتا پود مصرفی بنفش رنگ می باشد.
2- طوايف دره شوری و كشكولی از گره فارسی و ما بقيه ی طوايف از گره تركی استفاده می نمايند.
3- نقوش آن شامل نقوش اشكالی (متن فرش پر از خورده نقشه و ريزه نقشه)و نقوش منتظم (ماهی در هم ، مازه ، محرمات) و نقوش خاص (نقشه ی وزير مخصوص و گبه های شيری فارس)
4- رنگبندی فرش های قشقايی روشن و شفاف و بين 8 تا 12 رنگ ميباشد.
5- معمولا در اندازه های كوچك پارچه توليد می شود.

ترجمه :عبدالله احراری

منبع :